Tietosuojaseloste

Jameran tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste asiakkaiden, potentiaalisten asiakkaiden ja sidosryhmien edustajien henkilötietojen käsittelystä. Voimassa 15.11.2018 alkaen, päivitetty 21.3.2019.

Jamera Oy (y-tunnus 2008349-9)

Osoite: Kalevankatu 26, 00100 HELSINKI

Rekisteröidyllä tarkoitetaan sitä ihmistä, kenen henkilötietoja Jamera henkilörekistereissään käsittelee tässä tietosuojaselosteessa kuvatussa roolissa.

Henkilötiedoilla tarkoitetaan rekisteröityyn liittyviä tietoja, kuten nimi, osoite, sähköposti, puhelinnumero ja asioimishistoria.

Asiakkaalla tarkoitetaan tässä yhteydessä niitä kuluttajia ja niiden yritysten ja muiden yhteisöjen (jäljempänä yhdessä ”yritys”) edustajia, joiden kanssa Jameralla on asiakassuhde.

Potentiaalisilla asiakkailla tarkoitetaan sellaisia kuluttajia ja yritysten edustajia, joiden kanssa Jamera pyrkii luomaan asiakassuhteen.

Sidosryhmillä tarkoitetaan sellaisia yritysten yhteyshenkilöitä, joiden kanssa Jameralla on yhteistyösuhde (esimerkiksi palveluja Jameralle tuottavien yritysten ja muiden yhteisöjen edustajat) taikka muu yhteys (esimerkiksi median edustajat tiedottamistoiminnan osapuolina sekä yhteiskunnalliset päättäjät yhteiskuntasuhdetoimintaan liittyen).

Jamera käsittelee rekisteröityjen henkilötietoja seuraaviin tarkoituksiin (yhteen tai useampaan samanaikaisesti):

Asiakas- ja sidosryhmäsuhteen hoito ja analysointi
Jamera voi käyttää henkilötietojasi suoraan kanssasi tai edustamasi yrityksen kanssa muodostetun asiakas- tai sidosryhmäsuhteen hoitoon, analysointiin ja parantamiseen.

Tuotteiden ja palveluiden toimittaminen
Jamera voi käyttää henkilötietojasi tuotteiden ja palvelujen tarjoamiseksi, mikäli sinä itse tai edustamasi yritys on esimerkiksi ostanut tuotteen meiltä, käyttänyt digitaalisia palvelujamme, tilannut uutiskirjeemme tai osallistunut tapahtumiin. Henkilötietoja käytetään Jameran ja asiakkaan väliseen sopimukseen tai muuhun sitoumukseen perustuvien oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseen.

Asiakasviestintä
Jamera voi käyttää henkilötietojasi asiakasviestinnässään, esimerkiksi lähettääkseen sinulle tuotteisiin ja palveluihin liittyviä ilmoituksia, tiedottaakseen palveluihin tehdyistä muutoksista ja pyytääkseen palautetta tuotteista ja palveluista.

Markkinointi
Jamera voi ottaa sinuun yhteyttä kertoakseen uusista tuotteista, palveluista tai eduista. Jamera voi käyttää henkilötietoja tarjontansa räätälöimiseen ja relevantin sisällön tarjoamiseen. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että annamme suosituksia tai näytämme räätälöityä sisältöä ja räätälöityjä mainoksia omissa ja kolmansien osapuolten palveluissa, kuten lehtien sivuilla ja verkkosivuilla.

Tuotteiden ja palveluiden kehittäminen
Jamera voi käyttää henkilötietojasi tuotteiden ja palveluidensa kehittämiseen, kuten esimerkiksi tuotteiden ja palveluiden sisällön sekä valikoiman kehittämiseen siltä pohjalta, minkä ikäisiä asiakkaat ovat ja mistä he ovat kiinnostuneita.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on EU:n tietosuoja-asetuksen 6 artiklan seuraavat alakohdat:

 • olet antanut suostumuksesi henkilötietojesi käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta varten;
 • käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa olet osapuolena, tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi pyynnöstäsi;
 • käsittely on tarpeen Jameran lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi; ja
 • käsittely on tarpeen Jameran tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi, paitsi milloin henkilötietojen suojaa edellyttävät etusi tai perusoikeutesi ja -vapautesi syrjäyttävät tällaiset edut.

Jamera käsittelee tietojasi pannakseen täytäntöön sopimuksen kanssasi tai edustamasi yrityksen kanssa (esim. kanta-asiakassopimuksen tai verkkokauppaostoksen toteuttaminen taikka digitaalisen palvelun toteuttaminen). Kun sopimussuhde on päättynyt, tietojesi käsittelyä voidaan jatkaa lakisääteisen velvoitteen ja Jameran harjoittamaan kaupalliseen toimintaan liittyvän oikeutetun edun perusteella.

Jameralla on liiketoiminnan harjoittamiseen liittyviä oikeutettuja etuja, kuten oikeus edistää tuotteidensa ja palveluidensa myyntiä markkinoinnin ja myynnin keinoin, ja Jamera voi oikeutetun edun perusteella harjoittaa suoramarkkinointia ja myyntiä antamiasi yhteystietoja hyödyntäen, mukaan lukien henkilötietojen käsittely profilointiin.

Muita Jameran oikeutettuja etuja, joiden perusteella henkilötietojasi voidaan käsitellä, ovat mm. neuvonta ja muu asiakaspalvelu ei-asiakkaille, liiketoiminnan edelleen kehittäminen sekä mahdollisten väärinkäytösten selvittäminen.

Mikäli tietojen käsittely ei perustu sopimustarpeeseen tai oikeutettuun etuun, voi Jamera pyytää suostumustasi muunlaiseen henkilötietojen käsittelyyn.

Jamera voi käsitellä henkilötietojasi lisäksi lainsäädännön niin velvoittaessa, kuten esimerkiksi kirjanpitolain säilytysvelvollisuuden perusteella.

4.1 Perustiedot kaikista rekisteröidyistä, esimerkiksi

 • etu- ja sukunimi
 •  yhteystiedot (postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumerot)
 • sukupuoli
 • syntymäaika
 • palvelukieli
 • oppilaitos ja opiskelujen aloittamisvuosi
 • alaikäisistä huoltajan nimi- ja yhteystiedot
 • titteli ja/tai työnkuvaus nykyisessä ja aikaisemmissa Jameran toimintaan liittyvissä työtehtävissä
 • suoramarkkinointivalinnat
 • Jameran digitaalisten palvelujen sekä käyttäjälle luodun digitaalisen sisällön käyttöä koskevat tiedot
 • Jameran käyttäjän digitaalisiin laitteisiin (kuten tietokoneisiin ja mobiililaitteisiin) lähettämät evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita koskevat tiedot
 • rekisteröidylle kohdistettu viestintä sekä niihin liittyvä toiminta
 • asiakaspalvelupuhelujen taltioinnit sekä sähköpostit ja verkkokeskustelut
 • rekisteröidyn ilmoittamat kiinnostusalueet

4.2 Jameran tuotteita tai palveluja ostaneiden tai käyttöönottaneiden, niistä palautetta antaneiden ja/tai niistä reklamaation tehneiden rekisteröityjen tiedot

 • henkilötunnus ja luottotietotarkistuksen tulos laskulla maksavista rekisteröidyistä (puhelimitse tai sähköpostitse tehdyt, laskulla maksettava tilaukset)
 • asiakassuhteen tai vastaavan suhteen alkamis- ja päättymisaika ja -tapa
 • asiakkaalle kohdistetut kampanjat ja tarjoukset sekä niiden käyttö
 • asiakkaan ilmoittamat mielenkiinnonkohteet ja muut tiedot
 • palautteen ja reklamaatioiden sisältö, niihin liittyvä kirjeenvaihto ja jatkotoimenpiteet
 • Jameran yritysasiakkaan nimi eli sen Jameran asiakassuhteeseen liittyvän yrityksen tai muun yhteisön nimi, jossa rekisteröity työskentelee tällä hetkellä tai on työskennellyt aikaisemmin

4.3 Jameran tapahtumiin osallistuneiden rekisteröityjen tiedot

 • ruokavaliota koskevat tiedot (erityisiä tietoja, jotka käyttäjä on antanut vapaaehtoisesti)
 • syntymäaika niihin tapahtumiin liittyen, joiden osalta esim. laivayhtiö sitä edellyttää
 • olennaiset tiedot organisaatiosta ja tapahtumaan osallistumisesta

4.4 Jameran verkkopalveluiden asiakkaiden tunnistautumistiedot

 • rekisteröidyn kirjautumistunnukset
 • toiminta ja asiointi verkkopalvelussa sisäänkirjautumisen jälkeen

4.5 Jameran sidosryhmiin kuuluvien rekisteröityjen tiedot

Tiedot palkoista, palkkioista, kulukorvauksista ja muista mahdollisista rahallisista suorituksista.

Keräämme henkilötietojasi vain, kun se on tarpeellista ja lähtökohtaisesti sinulta itseltäsi.

Suurin osa tiedoista saadaan sinulta asiakas- ja sidosryhmäsuhteen alussa ja sen aikana sekä niistä ohjelmista, joiden avulla ostat tai käytät tuotteitamme ja palvelujamme.

Jamera saa henkilötietoja ja niiden päivityksiä myös viranomaisilta, organisaatioilta ja yrityksiltä, jotka tarjoavat luotto- ja henkilötietojen hankinta- ja päivityspalveluja, sekä julkisista hakemistoista ja muista julkisista tietolähteistä, kuten yhteisöjen www-sivuilta ja sosiaalisen median kanavista. Jamera saa henkilötietoja yritysten edustajista myös näiden kollegoilta eli yrityksen pääyhteyshenkilö voi kertoa Jameralle henkilötietoja myös muista Jameran tuotteiden ja palveluiden käyttöön liittyvistä henkilöistä.

Saatamme hyödyntää henkilötietojasi profilointiin eli käsitellä henkilötietojasi automaattisesti ja arvioida tiettyjä henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, erityisesti analysoimalla tai ennakoimalla piirteitä, jotka liittyvät henkilökohtaisiin mieltymyksiisi, kiinnostuksen kohteisiisi ja käyttäytymiseesi. Näin toimimalla pystymme kehittämään tuotteitamme ja palveluitamme entistä enemmän asiakkaidemme toiveita vastaaviksi sekä kohdentamaan markkinointia mahdollisimman kiinnostavalla tavalla.

Jamera ei tee automatisoituja yksittäispäätöksiä, joilla olisi oikeudellisia tai vakavuudeltaan vastaavia seurauksia, vaan profiloinnin seuraukset ilmenevät pääsääntöisesti sisältöjen personointina ja mainonnan kohdentamisena valitulle kohderyhmälle.

Henkilötietojesi suojaaminen ja käsittelyn rajoittaminen tarpeelliseen on Jameralle tärkeää.

Jamera ei anna, myy tai muuten paljasta henkilötietojasi kolmansille osapuolille, ellei seuraavassa toisin mainita.

Jamera jakaa henkilötietojasi Jameran puolesta ja lukuun palveluja suorittaville kolmansille osapuolille. Näitä palveluja voivat olla esimerkiksi asiakaspalvelu, ohjelmistopalvelut, henkilötietojen tekninen hallinta ja analysointi, tutkimustoiminta, markkinointi ja erilaiset kampanjat.

Jamera saattaa jakaa henkilötietojasi maksujen perimiseksi tuotteista ja palveluista, ja se voi esimerkiksi siirtää tai myydä maksamattomat laskut perintäpalveluja tarjoaville kolmansille osapuolille.

Henkilötietojesi suojaaminen on Jameralle tärkeää, minkä vuoksi se ei salli kyseisten osapuolten käyttää tietoja mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin kyseisten palvelujen tarjoamiseen, ja se edellyttää osapuolilta käyttäjän henkilötietojen suojaamista tämän tietosuojaselosteen sekä soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

Jamera jakaa yhteystietojasi yhteistyökumppaneille, joiden kanssa Jamera yhdessä hallinnoi ja toteuttaa projekteja.

Jamera jakaa henkilötietojasi tarkkaan harkittujen kolmansien osapuolten kanssa yhteisiin tai itsenäisiin suoramarkkinointitarkoituksiin. Tietoja voidaan jakaa kyseisiin tarkoituksiin vain silloin, kun kolmannen osapuolen suunniteltu käyttötarkoitus ei ole ristiriidassa tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen käyttötarkoitusten kanssa.

Jamera voi jakaa Jameran tapahtumiin osallistuvien henkilötietoja muille kyseisen tapahtuman osallistujille.

Jamera saattaa jakaa henkilötietojasi yrityskaupan tai muun yritysjärjestelyn yhteydessä tai palvelun siirtyessä toiselle palveluntarjoajalle. Jamera saattaa jakaa henkilötietojasi tuomioistuimen tai vastaavan määräyksestä.

Lähtökohtaisesti käsittelemme henkilötietoja EU-alueen sisällä. Mikäli siirrämme henkilötietoja alla kuvatun mukaisesti EU:n ulkopuolelle, velvoittaa lainsäädäntö Jameraa suunnittelemaan ja toteuttamaan siirron sekä yhteistyökumppanin ja teknisen ohjelmiston valinnan huolellisesti ja henkilötietoja suojaten.

Jamera saattaa palveluja tarjotessaan käyttää eri puolilla maailmaa sijaitsevia resursseja ja palvelimia. Jamera saattaa siten siirtää henkilötietojasi palvelujen käyttömaan ulkopuolelle ja mahdollisesti myös EU-alueen ulkopuolisiin maihin, joiden tietosuojalainsäädäntö on erilainen. Näissä tapauksissa Jamera varmistaa, että tietojen siirrolle on olemassa oikeusperusta ja että käyttäjän henkilötiedot suojataan esimerkiksi käyttämällä (tarvittaessa) asianmukaisten viranomaisten hyväksymiä vakiosopimuksia ja edellyttämällä asianmukaisten teknisten ja muiden tietosuojatoimien noudattamista.

Jamera käsittelee henkilötietojasi tässä rekisterissä niin kauan, kun Jameralla on jokin tämän tietosuojaselosteen kohdassa 2 kuvattu peruste tietojen käsittelyyn voimassa, sekä kohtuullisen ajan sen jälkeen.

Markkinointirekisterissä henkilötietoja säilytetään toistaiseksi, kunnes henkilöstä tulee asiakas, hän pyytää tietojaan pois tai hänen tietonsa poistetaan rekisterin ylläpitotoimien yhteydessä liiketoiminnallisin perustein.

Jameran kanta-asiakasohjelmaan kuuluvien rekisteröityjen tietoja säilytetään niin kauan kuin kanta-asiakkuus päättyy ja kohtuullisen ajan sen jälkeen.

Henkilötietojen poistamisen sijaan ne voidaan anonymisoida siten, että henkilö ei ole enää tunnistettavissa.

Rekisteröitynä sinulla on erityyppisiä mahdollisuuksia vaikuttaa henkilötietojesi käsittelyyn. Pääsääntöisesti toteutamme pyyntösi kuukauden sisällä. Pyydämme ottamaan yhteyttä tämän tietosuojaselosteen kohdassa 1 annettuihin yhteystietoihin oikeuksiesi käyttämiseen liittyen. Sinulle kuuluvia oikeuksia ovat:

1. Oikeus saada pääsy henkilötietoihin, joita sinusta on kerätty. Käytännössä tämä toteutuu niin, että asianmukaisen ja tunnistetun pyyntösi perusteella toimitamme sinulle raportin henkilötiedoista, joita sinusta on henkilörekisteriin kerätty.

2. Oikeus pyytää sinusta kerättyjen henkilötietojen oikaisemista. Mikäli huomaat tiedoissasi virheitä tai puutteita, voit tehdä meille oikaisupyynnön.

3. Oikeus pyytää sinusta kerättyjen henkilötietojen poistamista. Meillä on velvollisuus poistaa pyytämäsi henkilötiedot henkilörekisteristämme, mikäli jokin seuraavista perusteista täyttyy, eikä muusta lainsäädännöstä tai viranomaismääräyksestä aiheudu tietojen säilyttämisvelvollisuutta:

a) henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten niitä käsiteltiin;
b) peruutat antamasi suostumuksen, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta;
c) vastustat käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyen eikä käsittelyyn ole olemassa perusteltua syytä tai vastustat henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointiin;
d) henkilötietojasi on käsitelty lainvastaisesti;
e) henkilötietosi on poistettava Euroopan unionin oikeuteen tai Suomen lainsäädäntöön perustuvan Jameraan sovellettavan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi; tai
f) henkilötietosi on kerätty tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisen yhteydessä, kuten Jameran digitaalisten tietopalveluiden tilauksen yhteydessä.

4. Oikeus pyytää sinusta kerättyjen henkilötietojen käsittelyn rajoittamista. Voit pyytää Jameraa rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä, mikäli:

a) kiistät Jameralla olevien henkilötietojesi paikkansapitävyyden;
b) käsittely on lainvastaista ja vaadit poistamisen sijaan käytön rajoittamista;
c) Jamera ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta sinä tarvitset niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi;
d) olet vastustanut henkilötietojen käsittelyä odotettaessa sen todentamista, syrjäyttävätkö Jameran oikeutetut perusteet sinun perusteesi.

5. Oikeus vastustaa sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä. Mikäli Jamera käsittelee tietojasi oikeutetun edun perusteella, on sinulla oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella vastustaa sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä. Kaikilla tämän tietosuojaselosteen kattamissa rekistereissä olevilla on oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä suoramarkkinointia varten.

6. Oikeus siirtää antamasi tiedot järjestelmästä toiseen. Jos henkilötietojesi automaattinen käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen, on sinulla oikeus saada Jameralle toimittamasi henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

7. Oikeus peruuttaa suostumus. Mikäli kaikkia tai osaa henkilötiedoistasi käsitellään tässä rekisterissä antamaasi suostumukseen perustuen, on sinulla oikeus peruuttaa antamasi suostumus.

8. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle. Mikäli mahdollista erimielisyyttä henkilötietojesi käsittelyyn liittyen ei saada sovinnollisesti ratkaistua sinun ja Jameran välillä, on sinulla oikeus viedä asia tietosuojaviranomaisen ratkaistavaksi.

Jotta Jamera voi täyttää ostamaasi tai tilaamaasi tuotteeseen tai palveluun ja kanta-asiakkuussuhteeseesi liittyvät sopimusvelvoitteensa, on Jameran saatava ja käsiteltävä sinua koskevia henkilötietoja. Ilman tarvittavia henkilötietoja emme voi tarjota sinulle niitä tuotteitamme ja palveluitamme, joiden yhteydessä on tarpeen käsitellä henkilötietoja.

Me olemme suomalainen yhtiö. Tähän henkilörekisteriin ja siihen sisältyvien henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan Suomen lainsäädäntöä sekä suoraan Suomessa sovellettavaa EU:n lainsäädäntöä, kuten EU:n tietosuoja-asetusta.

Kehitämme liiketoimintaamme jatkuvasti ja se saattaa tarkoittaa myös henkilötietojen käsittelyyn liittyviä muutoksia. Päivitämme tarvittaessa tietosuojaselosteen vastaamaan muuttuneita toimintatapoja. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muutoksiin. Suosittelemme tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.

Evästeiden käyttö

Cookies eli evästeet

Jameran kotisivut www.jamera.net ja verkkokauppa https://kauppa.jamera.net/ käyttävät järjestelmässään cookieita eli ns. evästeitä. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka avulla voidaan kerätä tietoja siitä, miten ja milloin palvelua käytetään, eli esimerkiksi milloin ja mitä palvelun sivuja käyttäjä on selannut, mitä selainta käyttäjä käyttää ja mistä käyttäjä on tullut palveluun. Evästeiden avulla saatu tieto on luonteeltaan anonyymiä, mutta evästeen avulla saatua tietoa on mahdollista liittää käyttäjältä saatuihin henkilötietoihin.

Evästeiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää palvelua, jotta se palvelee käyttäjiä entistä paremmin, sekä hyödyntää tietoja palvelun kävijämäärien tilastollisessa seurannassa ja erilaisessa palvelun toimintojen tehon mittauksessa. Evästeiden avulla kerättyä tietoa voidaan käyttää myös kohdennetun mainonnan tuottamiseen. Evästeiden avulla tehdyssä Jameran mainonnan kohdentamisessa kävijää ei yksilöidä eikä tietoja yhdistetä kävijältä mahdollisesti muussa yhteydessä saatuihin henkilötietoihin.

Tutustu Jameran evästeselosteeseen.